Drukuj

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie wydaje zaświadczenia dot. potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach tut. Komendy i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Wyszkowie.

W celu otrzymania zaświadczenia należy się stawić osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie przy ul. Strażackiej 6.

 

INSTRUKCJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO KP PSP W WYSZKOWIE PO ZAŚWIADCZENIA O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH

 

KOMU WYDAJE SIĘ ZAŚWIADCZENIE ?

 

Zaświadczenie o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu wydaje się na żądanie osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

Przy sobie należy posiadać:

- wniosek w formie pisemnej,

- dowód potwierdzający tożsamość,

- tytuł prawny do obiektu (mienia) którego dotyczy wniosek,

- dowód opłaty skarbowej (17,00 zł)

 

Urzędu Miasta w Wyszkowie

FORMA ZAŚWIADCZENIA I JEGO ZAWARTOŚĆ

Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie do siedmiu dni.

Zawartość zaświadczenia:

- data wydania,

- dzień i godzina powstania zdarzenia,

- miejsce zdarzenia (obiekt),

- adres miejsca zdarzenia,

- imię i nazwisko, nazwę podmiotu, właściciela terenu lub obiektu, na którym zdarzenie miało miejsce,

- krótki opis zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia.

 

OPŁATA

Zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 8.12.06 r., załącznik do ustawy, cz. II, pkt 21) określiła nową stawkę za wydane zaświadczenie na kwotę 17,00 zł.

Opłaty można dokonać osobiście w kasie UM Wyszków lub przelewem na nr konta:

Urząd Miejski w Wyszkowie; ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
25 8931 0003 0002 2233 2039 0003

z dopiskiem: opłata za zaświadczenie o pożarze

 

 

 

ZWALNIA SIĘ OD OPŁATY SKARBOWEJ

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 8.12.06 r., Rozdz. 2, art. 7) zwalnia się od opłat skarbowych:

1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy  konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. jednostki budżetowe;

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, które (…) składając wniosek o (…) wydanie zaświadczenia (…) przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

 

 

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody dla zakładów ubezpieczeniowych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 ze zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA: